INFORMACJA - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
INFORMACJA

Ważne zmiany dla rolnika wykonującego umowę zlecenie lub pełniącego funkcję w radzie nadzorczej.

   W dniu 01 stycznia 2015r. weszła w życie ustawa z dnia23 października 2014r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeńspołecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.1831)wprowadzając m.in. nowy art. 5b. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. oubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.1403,z późn. zm.).

1. Przepis ten umożliwia po spełnieniu warunków w nim określonych dalszepodleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocyustawy tym rolnikom i domownikom, którzy zostali jednocześnie objęciubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu pełnienia funkcji w radzienadzorczej lub wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innejumowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczącezlecenia.

   Od początku bieżącego roku rolnik lub domownik może być podwójnieubezpieczony po podjęciu pracy na podstawie w/wym umów lub powołaniado rady nadzorczej obowiązkowo jako zleceniobiorca w ZUS oraz nadotychczasowych zasadach w KRUS pod warunkiem, że:

- wartość przychodu osiągniętego z tych tytułów w rozliczeniu miesięcznymnie przekroczy kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę,tj. od 01 stycznia 2015r. nie więcej niż 875 zł miesięcznie,

- bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania w/wym umów lubpełnienia funkcji w radzie nadzorczej podlegał ubezpieczeniu społecznemurolników w pełnym zakresie z mocy ustawy.

 

   Spełnienie tych warunków daje prawo rolnikowi i domownikowi donieprzerwanego ubezpieczenia w KRUS.

   Ubezpieczeni spełniający omówione wyżej warunki mogą w każdym czasie (wokresie trwania, np. umowy zlecenia lub członkostwa w radzie nadzorczej)odstąpić od ubezpieczenia społecznego rolników składając w KRUSoświadczenie w tej sprawie.

   Ubezpieczenie to ustanie nie wcześniej niż od dnia, w którym oświadczenie oodstąpieniu od ubezpieczenia zostało złożone w KRUS.

   Fakt podjęcia w/wym aktywności należy zgłosić w KRUS, gdyż niezgłoszenie tego faktu na bieżąco może skutkować ustaniem ubezpieczenia zdrowotnego z okresem wstecznym oraz poniesieniem kosztów leczenia.Rolnicy i domownicy w okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, przy jednoczesnym ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, nie mają możliwości skorzystania z prawa do finansowania ze środków budżetu państwa składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w związku ze sprawowaniem osobistej opieki nad dzieckiem.

2. Ustawa nowelizująca dała też prawo do objęcia ubezpieczeniem społecznym w KRUS z okresem wstecznym tych rolników lub domowników, którzy przed 01.01.2015r. zostali wyłączeni z ubezpieczenia społecznego rolników w związku z objęciem ich ubezpieczeniem społecznym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczenia społecznego w ZUS z tytułu wykonywania umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, pod warunkiem, że:

- wartość przychodu osiąganego z powyższych umów w rozliczeniu miesięcznym za minione lata nie przekracza kwoty równej połowie minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym okresie,

- bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania w/wym umów rolnicy lub domownicy podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy (czyli prowadzili działalność rolniczą w gospodarstwie powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dziale specjalnym produkcji rolnej).

 

Na złożenie wniosku do KRUS o przywrócenie do ubezpieczenia społecznego rolników w okresie wykonywania w/wym umów rolnicy mają czas tylko do 30 czerwca 2015r.


   Do wniosku powinna być dołączona informacja potwierdzająca miesięczną kwotę przychodu z wykonywanych umów z tytułu, których rolnik lub domownik został objęty ubezpieczeniem społecznym w ZUS.

   Szczegółowych informacji udzielają wszystkie jednostki Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

tel. 62 78 24 018, fax. 62 79 13 428, www.krus.gov.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

                                                                                         Maria Wróblewska

                                                                                         Dyrektor OR KRUS w Poznaniu

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności INFORMACJA

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016