Zaproszenie na VII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na VII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

zwołuję na dzień 31 marca 2015 roku

VII

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie


Obrady sesji odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1300


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z V i VII Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015 – 2023,
b.    zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
c.    przyjęcia Strategii Rozwiązywani Problemów Społecznych Gminy Kępno na lata 2015 – 2023,
d.    przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2015 – 2020,
e.    ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kępno oraz określenia granic ich obwodów,
f.      określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez Gminę Kępno,
g.    zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania,
h.    przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Kępno na lata 2014 - 2017”,
i.      programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kępno w 2015 roku,
j.      wykonania zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody,
k.    utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kępno w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku,
l.      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

9. Plan Pracy Rady Miejskiej w Kępnie na 2015 rok

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie

(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na VII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016