Zaproszenie na XII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Zaproszenie na XII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594).

 

zwołuję na dzień 30 lipca 2015 roku

XII

Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie


Obrady sesji odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Ratuszowa 1 w Kępnie o godzinie 1300


Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad z XI Sesji Rady Miejskiej w Kępnie.

4. Informacja z prac Burmistrza i Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.

7. Odpowiedzi na zapytania radnych.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a.   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępno na lata 2015 – 2023,
b.   zmian w budżecie Gminy Kępno na 2015 rok,
c.   wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Kępno do spółki Projekt Kępno Sp. z o.o. wkładu pieniężnego w podwyższonym kapitale zakładowym spółki,
d.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
e.   ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka objętego opieką dziennego opiekuna.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kępnie

(-) mgr inż. Andrzej Stachowiak

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Zaproszenie na XII Zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w Kępnie

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016