Nabór - DZIENNY OPIEKUN - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Nabór - DZIENNY OPIEKUN

Do 29 czerwca 2016 r. trwa nabór dzieci do opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów.

 

   Rodzice ubiegający się o zapewnienie opieki sprawowanej w formie dziennego opiekuna zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia dziecka w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta  i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, w terminie do 29 czerwca 2016r. do godz. 15.00 osobiście lub za pomocą poczty (decyduje data wpływu).

   Druk karty zgłoszenia można pobrać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta  i Gminy w Kępnie lub skorzystać ze wzoru znajdującego się poniżej.

   Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna zatrudniana przez gminę na podstawie umowy o świadczenie usług. Dzienny opiekun posiada kwalifikacje wymagane zgodnie z przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

   Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.

2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

   Korzyści z powierzenia dziecka dziennemu opiekunowi:

1. Dzienny opiekun jest alternatywą wobec instytucjonalnej (np. żłobkowej) formy opieki nad dziećmi do lat 3.

2. Możliwość powierzenia dziecka pod opiekę dziennego opiekuna nawet do 10 godzin dziennie.

3. Kameralna forma sprawowania opieli nad dziećmi (grupa 3 i 5 osobowa).

4. Relatywnie niskie koszty sprawowania opieki nad dzieckiem.  Rodzice ponoszą odpłatność:

-  za  godziny zadeklarowane przez rodzica w umowie o świadczenie usług opiekuńczych sprawowanej opieki nad dzieckiem w kwocie  2 zł za godzinę.

-  za wyżywienie dziecka zgodnie z  uchwałą Nr XII/72/2015 Rady Miejskiej  w Kępnie z dnia 30.07.2015 r. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego poz. 4855, z 2016r. poz. 2861).

   Kto może powierzyć swoje dziecko dziennemu opiekunowi?

   Rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku do lat 3, którzy posiadają miejsce zamieszkania (w myśl Kodeksu Cywilnego) na terenie Gminy Kępno.

   O wyborze decydują kryteria zawarte  regulaminie rekrutacji.

   Opieka będzie sprawowana w dni robocze w wymiarze deklarowanym przez rodziców nie dłużej niż 10 godzin dziennie w pomieszczeniach budynku dziennego  opiekuna w  miejscowości Krążkowy  29.

   Z rodzicami dzieci zakwalifikowanych podpisana zostanie umowa ustalająca organizację sprawowania opieki dziennej.

   Zakładany termin rozpoczęcia sprawowania opieki: uzależniony będzie od  daty zatrudnienia osób sprawujących opiekę – dziennych opiekunów. Przewidywany termin lipiec 2016 r.

   Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie:  Karolina Górecka tel. 62 78 25 837,  Małgorzata Frala-Kędzior 62 78 25 885.


REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Nabór - DZIENNY OPIEKUN

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016