„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025” - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025”

Gmina Kępno przystąpiła do realizacji projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

 

 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Celem projektu jest wsparcie Gminy Kępno w tworzeniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), poprzez pomoc w przygotowaniu programu rewitalizacji służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarze wymagającym szczególnej interwencji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań miasta i gminy. Ponadto projekt ma upowszechnić rozumienie rewitalizacji jako procesów kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu. Działania powinny wzmocnić zdolność miasta i gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji.

Planowanym efektem projektu jest Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025, zgodny z obowiązującymi przepisami, opracowany z zapewnieniem udziału interesariuszy i lokalnej społeczności na każdym etapie pracy nad programem, obejmujący operacyjny harmonogram wdrażania projektów rewitalizacyjnych. Źródłami finansowania projektów wskazanych w Programie będą: środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych: Projekty zapisane w Programie dadzą możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji (zintegrowanie działań w ujęciu źródeł finansowania).

Wartość projektu: 55 000,00 zł.

Wkład ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności: 41 817,87 zł.

Wkład z budżetu państwa:7 379,63 zł.

 

 


 

 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Zaproszenie do udziału w Zespole ds. Rewitalizacji


W związku z przystąpieniem do opracowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025  Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza przedstawicieli:
– organizacji pozarządowych
– służb mundurowych
– przedsiębiorstw
– organizacji skupiających przedsiębiorców
– instytucji rynku pracy
– instytucji kultury
– instytucji edukacyjnych
– instytucji opieki społecznej
– instytucji skarbu państwa
– Rady Miejskiej
– jednostek organizacyjnych gminy
– wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie 

do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół będzie pracował w oparciu o Regulamin, którego projektu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

   Osoba chętna uczestniczyć w pracach Zespołu ds. rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.um.kepno.pl w Aktualnościach oraz  w zakładce: Gmina Kępno - Projekty unijne - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025.  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w terminie do dnia 13 stycznia  2017 r.  do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu deklaracji do urzędu).

   W przypadku pytań i wątpliwości  - proszę o kontakt z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich , tel. 62 782 5850.

 

Deklaracja

Regulamin

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025”

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016