OBWIESZCZENIE - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
OBWIESZCZENIE

o wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno dla obszaru linii kolejowej Kępno-Kępno Zachód w Kępnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

***

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 39 w związku z  art. 54  ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kępno dla obszaru linii kolejowej Kępno Kępno Zachód w Kępnie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 czerwca 2017 roku do 24 lipca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie,  Wydział Rozwoju ul.  Kościuszki 9a  63-600 Kępno w godz. od 8.00 do16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie ww. zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno (sala sesyjna).

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2017 roku.  

Jednocześnie na podstawie 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) informuję o:

przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,

której przedmiotem jest prognoza oddziaływania na środowisko do ww. projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, Wydział Rozwoju ul.  Kościuszki 9a  63-600 Kępno.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani, w wyżej określonym terminie, mogą składać uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r.  o bezpiecznym podpisie elektronicznym) w nieprzekraczalnym terminie do dnia w temacie wniosku lub uwagi do prognozy należy wpisać „Prognoza – studium – Kępno”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

OBWIESZCZENIE

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności OBWIESZCZENIE

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016