Ogłoszenie o przetargu - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Ogłoszenie o przetargu

   Ogłoszenie o I przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie przy ul.Zwycięstwa.

 

Kępno, dnia 27 kwietnia 2012 roku

WGKNOŚiPP.6840.3.2012/3


Burmistrz Miasta i Gminy Kępno
ogłasza
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w Kępnie przy ul.Zwycięstwa


1.PRZEDMIOT PRZETARGU ORAZ OPIS NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotem I przetargu ustnego, nieograniczonego jest sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kępnie, przy ul.Zwycięstwa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów, w jednostce ewidencyjnej Kępno, obrębie Kępno jako działka nr 522/11 o powierzchni 0,1675 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kępnie prowadzi księgę wieczystą KZ1E/00032725/3

Nieruchomość stanowi własność Gminy Kępno; nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

2.PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z uzupełniającymi usługami nieuciążliwymi – symbol rysunku planu AB 70 MN.

 

3.TERMIN ORAZ MIEJSCE PRZETARGU

Przetarg odbędzie się w dniu 04 czerwca 2012 roku, o godz.1100, w sali nr 11 ( II piętro ) Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, przy ul.Kościuszki nr 5, w Kępnie.

 

4.CENA WYWOŁAWCZA DO PRZETARGU

Cena wywoławcza do I przetargu została ustalona na kwotę 125.000,-zł ( słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych ), netto, plus należny podatek VAT, wg stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

5.WARUNKI WZIĘCIA UDZIAŁU W PRZETARGU, TERMIN WPŁATY I WYSOKOŚĆ WADIUM ORAZ INFORMACJE DODATKOWE

1.    Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium, w wysokości 10.000,-zł ( słownie : dziesięć tysięcy złotych ), w gotówce, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, w Banku Zachodnim WBK S.A. Oddział Kępno - nr rachunku 65-1090-1144-0000-0000-1400-3711, do dnia 31 maja 2012 roku (decyduje data wpływu na konto urzędu), z dopiskiem ; „Wadium do przetargu – Kępno, ul.Zwycięstwa”.

2.    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

3.    W przypadku uchylenia się osoby, która przetarg wygrała, od zawarcia umowy notarialnej – wadium ulega przepadkowi.

4.    Osobom, które przetargu nie wygrały – wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
5.    Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie – ul.Kościuszki 5, pok. nr 18  lub pok. Nr 19 (tel. 62 78-25-823 lub 62 78-25-819) oraz pisząc na adres : Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul.Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

 

Kalendarz Wydarzeń

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Aktualności Ogłoszenie o przetargu

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016