Oferta pomocy materialnej dla uczniów Gminy Kępno organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Oferta pomocy materialnej dla uczniów Gminy Kępno organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie

I. WYPRAWKA SZKOLNA 2017


Podstawa prawna: 

·       Uchwala Rady Ministrów Nr 115/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”;

·    Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1457).

·         Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno  nr 103/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych


 Kto korzysta z dofinansowania:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana dla uczniów:

·         słabowidzących,

·         niesłyszących,

·         słabosłyszących,

·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

·         z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

·         z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

·         z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

·   z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej


 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 i 949) i uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

·         klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,

·         klasy I branżowej szkoły I stopnia,

·         szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum,

·         szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,


Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:

·         klasy II-III szkoły podstawowej,

·         klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,

·         klasy I branżowej szkoły I stopnia,

·         liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy,
dofinansowanie obejmuje również zakup
 materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm).

 

Miejsce i termin składania wniosku: 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Wniosek składa się w terminie do 15 września 2017 r.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 i 949), wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

Kto może złożyć wniosek: 

Pomoc udzielana jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Kryteria przyznawania pomocy: 

Program przewiduje, że do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania do zakupu podręczników  należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Wysokość dofinansowania:

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 175 zł

dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym   lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej uczęszczających do: klas II i III gimnazjum,  niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego.

do kwoty 350 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia

do kwoty 390 zł

dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego

do kwoty 445 zł

 

Rozliczenie zakupu:

Zwrot kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach,  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym również materiałów edukacyjnych, następuje do wysokości kwot określonych w programie, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu:

1.  W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio za zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

2.   W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

 

POBIERZ WNIOSEK


Więcej informacji w w/w wydziale pod nr tel. : 62 7825837.
 Sprawy wyprawki prowadzi Karolina Górecka.


 


 

 

II. STYPENDIA SOCJALNE DLA UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

W środę, 16 sierpnia br. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów z terenu Gminy Kępno.

Stypendium przyznawane jest w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym dotowane będą:

1. Zajęcia edukacyjne, w tym wyrównawcze, wykraczające poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz poza szkołą, a także dojazdy na nie.

2. Mundurek szkolny, jeśli w danej szkole jest wymagany.

3. Strój sportowy na WF. Obowiązuje ściśle określony katalog elementów, z jakich będzie się składał strój na WF, który uczeń będzie mógł kupić w danym roku szkolnym. W skład stroju mogą wejść:

- koszulka sportowa - 2 sztuki,

- spodenki sportowe - 2 sztuki,

- dres sportowy składający się ze spodni i bluzy sportowej - 1 komplet,

- strój kąpielowy na zajęcia na basenie - 1 sztuka,

- obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń wewnątrz - 1 para,

- obuwie sportowe przeznaczone do ćwiczeń na zewnątrz - 1 para.

4. Podręczniki szkolne. Na podręczniki możemy wydać dwumiesięczne stypendium (do tej pory była to kwota 188,80 zł).

5. Instrumenty muzyczne. Uczniowie, którzy mają zamiar uczyć się gry na instrumentach będą mieli możliwość zrefundowania części lub całości kosztów zakupu instrumentów. Dotyczy to zarówno instrumentów wykorzystywanych na lekcjach muzyki w szkole, jak również pozaszkolnych zajęciach w szkołach muzycznych, czy nawet indywidualnej nauki gry.

 

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkół do 24-go roku życia, zamieszkali w Gminie Kępno. Ponadto o dofinansowanie mogą się ubiegać słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych z naszej gminy, również do 24-ego roku życia.

Uzyskać stypendium może uczeń, w którego rodzinie dochód nie przekracza 514 zł netto na członka rodziny.

W ramach stypendium przyznaje się kwotę w wysokości minimum 94,40 zł miesięcznie na dany rok szkolny.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami dokumentującymi wszelkie dochody będzie można pobierać i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, ul. Ratuszowa 1 do 15 września br. Druk wniosku będzie można otrzymać także w szkołach podstawowych lub gimnazjach.

 

 

POBIERZ WNIOSEK


Więcej informacji w w/w wydziale pod nr tel.: 062 7825839 lub -37

 

Sprawy stypendiów socjalnych prowadzą:

- Bartosz Mikołajek

- Tomasz Wróblewski

?    dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej
?    dla  uczniów niepełnosprawnych* klas IV-VI szkoły podst.
 

e-urząd

Strona główna Dla mieszkańców Oświata

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016