Regulamin korzystania z logo Gminy Kępno - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
Regulamin korzystania z logo Gminy Kępno

REGULAMIN KORZYSTANIA  Z  LOGO
GMINY KĘPNO§ 1.
ZASADY OGÓLNE1. Logo i hasło, zwane dalej ?Logo? pełni funkcję promocyjną Gminy Kępno i umieszczane będzie głównie na materiałach promujących i kreujących Gminę Kępno oraz na imprezach, których Gmina Kępno jest współorganizatorem.

 

2. Wygląd Logo został określony w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

3.  Korzystać z Logo mogą:

1) organy i jednostki organizacyjne Gminy Kępno

2) inne podmioty m.in. osoby fizyczne, osoby prawne, organizacje pozarządowe ( stowarzyszenia, fundacje), organizacje i instytucje kulturalne, sportowe, jednostki organizacyjne Gminy Kępno; wyłącznie w przypadkach w których Gmina Kepno jest współorganizatorem imprez o charakterze sportowym, kulturalnym, rekreacyjnym oraz imprez o których mowa w § 2 ust. 3 pkt.10.


4. Zamiar korzystania z Logo Gminy Kępno przez podmioty, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 należy zgłosić z 30-dniowym wyprzedzeniem do Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 

5. Każdorazowe używanie lub rozpowszechnianie Logo przez inne podmioty określone w ust. 3 pkt. 2 wymaga zgody Burmistrza Miasta i Gminy Kępno określającej warunki  korzystania z Logo.

 

6. Warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 5 jest złożenie wniosku na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu wraz w terminie 30 dni przed dniem odbycia planowanej imprezy.

 

7.  Podmioty  mogące korzystać z Logo zwani są dalej Użytkownikami.

 

 

§ 2.
SPOSÓB KORZYSTANIA Z  LOGO1. Logo powinno mieć czystą formę, bez jakichkolwiek dodatkowych elementów. Nie można usuwać ani zmieniać żadnego z elementów znaku.

 

2. Zgoda na korzystanie z Logo pod jakimkolwiek tytułem nie może być przeniesione na inny podmiot.

 

3. Logo lub hasło może być umieszczane w szczególności:
1)  w pomieszczeniach urzędowych,
2) z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich odbywania,
3) na pismach i dokumentach urzędowych,
4) na pieczęciach, emblematach i innych symbolach władz samorządowych Gminy,
5) na oficjalnych stronach internetowych podmiotów określonych w § 1 pkt. 3
7) na wizytówkach i identyfikatorach,
7) na służbowych samochodach,
8) na materiałach promujących Gminę tj. na plakatach, wizytówkach i drukach firmowych
we wszelkich publikacjach (opinie, broszury, biuletyny, ulotki) na dyplomach i certyfikatach wydawanych przez Użytkowników;
9) w trakcie imprez promocyjnych organizowanych przez Użytkowników (targi, wystawy, pokazy, konferencje, seminaria, szkolenia)

 

4. Nie można zmieniać kształtu, proporcji, kolorów i elementów Logo, a także animować go, zniekształcać ani w żaden inny sposób modyfikować jego wyglądu. W szczególności zabrania się usuwania bądź dodawania jakichkolwiek elementów słownych lub graficznych do Logo.

 

5.  Logo musi być umieszczone w sposób widoczny.

 

7. Logo musi być umieszczone z zachowaniem odstępu od innych graficznych lub tekstowych elementów. Logo nie może być częścią żadnego innego logo.

 

8. Nie można umieszczać Logo i Hasło w publikacjach i witrynach, których zawartość narusza własność intelektualną lub inne prawa bądź ich treść jest sprzeczna z prawem.

 

9. Użytkownik Logo ma obowiązek dbać, by nie były one wykorzystywane w sposób sprzeczny z Regulaminem, w szczególności by nie były umieszczane w publikacjach i materiałach naruszających prawo bądź grożących naruszeniem dóbr osobistych Gminy Kępno.


10. Korzystanie z Logo przez podmioty nieupoważnione bądź w sposób sprzeczny z regulaminem będzie uważane za naruszenie praw przysługujących Gminie Kępno i będzie sankcjonowane na drodze prawnej w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 

§ 3.
PRAWO KONTROLI


 

Gmina Kępno zastrzega sobie prawo kontroli Użytkowników w zakresie sposobu korzystania Logo i Hasła oraz prawo do podjęcia działań przeciw Użytkownikom postępującym niezgodnie z niniejszymi zasadami oraz naruszającym inne prawa.

 

 

§ 4.
POZBAWIENIE PRAWA DO KORZYSTANIA Z LOGO


 

Gminie Kępno w stosunku do Użytkowników, którzy nie zastosują się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie, przysługuje prawo do terminowego lub bezterminowego pozbawienia prawa do korzystania z  Logo i Hasła.

 


§ 5.
ZMIANA REGULAMINU


Gmina Kępno zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian  niniejszego regulaminu.

 

 

 

Pobierz: Wniosek o wykorzystanie logo gminy Kępno

 
Strona główna Gmina Kępno Herb, logo i barwy miasta

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016