„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023” - | - Urząd Miasta i Gminy Kępno
„Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023”

   Gmina Kępno przystąpiła do realizacji projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach projektu pn. „Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020”.

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Celem projektu jest wsparcie Gminy Kępno w tworzeniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, m.in. w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+), poprzez pomoc w przygotowaniu programu rewitalizacji służącego rozwiązywaniu problemów rewitalizacyjnych na obszarze wymagającym szczególnej interwencji, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań miasta i gminy. Ponadto projekt ma upowszechnić rozumienie rewitalizacji jako procesów kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszaru zdegradowanego z kryzysu. Działania powinny wzmocnić zdolność miasta i gminy do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych oraz innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji.

Planowanym efektem projektu jest Lokalny Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025, zgodny z obowiązującymi przepisami, opracowany z zapewnieniem udziału interesariuszy i lokalnej społeczności na każdym etapie pracy nad programem, obejmujący operacyjny harmonogram wdrażania projektów rewitalizacyjnych. Źródłami finansowania projektów wskazanych w Programie będą: środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej oraz ze środków krajowych: Projekty zapisane w Programie dadzą możliwość włączenia środków prywatnych w finansowanie procesów rewitalizacji (zintegrowanie działań w ujęciu źródeł finansowania).

Wartość projektu: 55 000,00 zł.

Wkład ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności: 41 817,87 zł.

Wkład z budżetu państwa:7 379,63 zł.

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Zaproszenie do udziału w Zespole ds. Rewitalizacji


W związku z przystąpieniem do opracowania  Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025  Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza przedstawicieli:
– organizacji pozarządowych
– służb mundurowych
– przedsiębiorstw
– organizacji skupiających przedsiębiorców
– instytucji rynku pracy
– instytucji kultury
– instytucji edukacyjnych
– instytucji opieki społecznej
– instytucji skarbu państwa
– Rady Miejskiej 
– jednostek organizacyjnych gminy
– wydziałów Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie

do uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji. Zespół będzie pracował w oparciu o Regulamin, którego projektu jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

Osoba chętna uczestniczyć w pracach Zespołu ds. rewitalizacji powinna zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji. Wzór deklaracji w wersji elektronicznej jest dostępny pod adresem www.um.kepno.pl w Aktualnościach oraz  w zakładce: Gmina Kępno - Projekty unijne - Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016—2025.  Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie w terminie do dnia 13 stycznia  2017 r.  do godziny 16:00 (decyduje data i godzina wpływu deklaracji do urzędu).

W przypadku pytań i wątpliwości  - proszę o kontakt z Wydziałem Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich , tel. 62 782 5850.

 

Deklaracja

Regulamin

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Powołanie Zespołu ds. Rewitalizacji


W dniu 17 stycznia 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kępno powołał zrządzeniem Zespół. ds. Rewitalizacji. Skład Zespołu został poszerzony zarządzeniem zmieniającym z dnia 24 stycznia.   Zespół powoływany jest na czas przygotowania i realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025. Do zadań Zespołu należy współpraca ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym w szczególności ze społecznością obszaru rewitalizacji oraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Kępno w zakresie :

1) diagnozowania obszarów zdegradowanych oraz wyznaczania terenów rewitalizowanych,

2) priorytetyzacji problemów dotykających obszaru rewitalizacji,

3) definiowania celów i kierunków działań procesu rewitalizacji,

4) monitorowania i oceny wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2016-2025.

Zespól przyjął Regulamin Zespołu ds. Rewitalizacji na pierwszym posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2017 r.

 

Regulamin prac Zespołu

Zarządzenie 6/2017 w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji

Zarządzenie 7/2017 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

I spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

 

W dniu 20 stycznia 2017 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji.

Zespół powołany został Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kępno nr 6/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. ze zmianą zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. W składa zespołu ds. rewitalizacji weszli przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie, Policji, Straży Miejskiej oraz innych jednostek gminny i podmiotów aktywnie współpracujących z gminą.

Spotkanie poprowadził Przewodniczący Zespołu Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Kępno, Pan Artur Kosakiewicz. Zapoznał zebranych z założeniami i planami procesu rewitalizacji. Omówione zostały sprawy organizacyjne, w tym sposób komunikowania się, częstotliwość spotkań zespołu. Wskazano na konieczność zakończenia prac nad przygotowaniem programu rewitalizacji w miesiącu marcu br. Prowadzący zaapelował o aktywny udział w pracach zespołu i zaangażowanie, które w przyszłości zaowocuje szeroką partycypacją społeczną.

Podczas inauguracyjnego spotkania obyło się również szkolenie dla członków zespołu dotyczące uwarunkowań formalno-prawnych prowadzenia działań rewitalizacyjnych w okresie programowania na lata 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Michał Marciniak, ekspert ds. rewitalizacji reprezentujący firmę STREFAPLUS. W ramach pracy warsztatowej dokonano identyfikacji jednostek urbanistycznych na terenie Miasta i Gminy Kępno. Wskazano również podmioty, w których posiadaniu są dane dotyczące wskaźników koniecznych do oceny w procesie identyfikacji i wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy.

spotkanie_rewit spotkanie_rewit spotkanie_rewit.1 spotkanie_rewit.1

 

 

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

II spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji


W dniu 13 lutego 2017 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury miało miejsce II spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Przedmiotem spotkania była analiza diagnozy Miasta i Gminy wskazującej na uwarunkowania społeczne, środowiskowe, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne Kępna. Szkolenie przeprowadzone przez Pana Michał Marciniaka z firmy STREFAPLUS dotyczyło wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji. Podczas szkolenia omówiono szczegółowo przykłady negatywnych zjawisk społecznych i współwystępujących zjawisk w sferach: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej, mogących stanowić podstawę wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Członkowie Zespołu zapoznali się z Zasadami programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+. Podczas spotkania dokonano wstępnej identyfikacji projektów rewitalizacyjnych:

1. Adaptacja synagogi na cele społeczne i kulturowe wraz z dzielnicą Kamczatka

2. Przebudowa Biblioteki samorządowej wraz z Parkiem Starościańskim

3. Adaptacja byłego dworca PKP na Dom Kultury

4. Rewitalizacja zabytkowego parku miejskiego na cele rekreacyjne

5. Budowa środowiskowego domu samopomocy /Zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej

6. Zmiana systemu ogrzewania

7. Rewitalizacja terenów zielonych

8. Stworzenie warunków technicznych do realizacji nowej oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Kępnie

9. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na nieczynnej linii kolejowej Kępno-Namysłów w celu poniesienia aktywności mieszkańców obszaru rewitalizacji

10. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przedszkola 5 i 2

11. Ciąg pieszo-rowerowy przy drodze powiatowej 5600

12. Termomodernizacja obiektu stanowiącego obecnie Centrum socjalne, Noclegownia, Gminny Ośrodek Wsparcia w Kryzysie

13. Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Sołectwie Krążkowy

14. Zmiana systemu ogrzewania

15. Stworzenie warunków technicznych do realizacji nowej oferty zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie

16. Rewitalizacja terenów zielonych

17. Udostępnienie terenów na cele rekreacyjne

18. Realizacja projektu budowy dziennego domu seniora oraz działania z zakresu przystosowania przestrzeni publicznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Projekty rewitalizacyjne zostaną w dalszej kolejności poddane dyskusji i analizie. W następnej kolejności planowane są warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami. Podczas spotkania zespołu wskazano miejsca realizacji warsztatów rewitalizacyjnych w Urzędzie Miasta oraz w dwóch sołectwach Osiny i Krążkowy.

spotkanie_rewitalizacja spotkanie_rewitalizacja
spotkanie_rewitalizacja1 spotkanie_rewitalizacja1 spotkanie_rewitalizacja2 spotkanie_rewitalizacja2 spotkanie_rewitalizacja3 spotkanie_rewitalizacja3 spotkanie_rewitalizacja4 spotkanie_rewitalizacja4 spotkanie_rewitalizacja5 spotkanie_rewitalizacja5

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Badania ankietowe mieszkańców Miasta i Gminy Kępno


W ramach realizowanego procesu rewitalizacji w dniach od 14 do 17 lutego 2017 r. zrealizowane zostały badania ankietowe mieszkańców Miasta i Gminy Kępno.

Badanie mieszkańców realizowano metodą PAPI (ang. Paper And Pen Personal Interview) – powszechnie nazywaną „papier i ołówek” na próbie 200 mieszkańców Miasta i Gminy Kępno. Badanie przeprowadzili ankieterzy firmy STREFAPLUS opracowującego na zlecenie gminy program rewitalizacji.

Badaniem objęte zostały osoby zamieszkujące miasto (60%) oraz tereny wiejskie gminy (40%). Przeprowadzone zostało w różnych częściach Kępna, tj. okolice ulicy Solidarności, okolice parku 700-lecia, okolice ulicy Walki Młodych oraz rynek w Kępnie. Wybrane zostały obszary w różnych częściach miasta w celu wyeliminowania jednolitych odpowiedzi, które mogłyby pojawić się u mieszkańców tych samych okolic. Pomogło to określić problemy społeczne oraz przestrzenne dla całego miasta, nie tylko dla jego części. Na obszarach wiejskich natomiast badanie wykonane zostało w miejscowościach: Mianowice, Krążkowy, Zosin, Hanulin, Domanin. Lokalizacje te umiejscowione są w różnych częściach gminy, aby tak jak w obszarze miejskim najlepiej zdiagnozować problemy oraz potrzeby mieszkańców. Badania prowadzone były w godzinach porannych oraz popołudniowych po to, by trafić do osób pracujących, niepracujących oraz do różnych grup wiekowych.

PAPI_z_mieszkacami_1 PAPI_z_mieszkacami_1 PAPI_z_mieszkacami_3 PAPI_z_mieszkacami_3 PAPI_z_mieszkacami_6 PAPI_z_mieszkacami_6

 

INFORMACJA O WYNIKACH ANKIETY

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Zapraszamy na warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami


   Serdecznie zapraszamy na warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami! W związku z prowadzonymi pracami w celu opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023 zaplanowano realizację trzech warsztatów:

  • Warsztat rewitalizacyjny I. w dniu 1.03.2017 godz. 16.00 w sala sesji Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
  • Warsztat rewitalizacyjny II. w dniu 2.03.2017 godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Osinach
  • Warsztat rewitalizacyjny III. w dniu 2.03.2017 godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Krążkowach.

 

   Przed rozpoczęciem pracy ekspert prowadzący warsztat dokona wprowadzenia na temat procesu rewitalizacji. Układ warsztatu,  jego forma jak i zastosowane techniki będą miały na celu pozyskanie informacji do skonstruowania pogłębionej diagnozy społecznej w poszczególnych podobszarach rewitalizacyjnych. Wykorzystane zostaną techniki warsztatowe obejmujące pracę uczestników/mieszkańców w trzech obszarach: potencjały/zasoby  obszaru rewitalizacji; problemy/deficyty obszaru rewitalizacji oraz pomysły i projekty do realizacji w obszarze rewitalizacji.

   Warsztaty poprowadzi ekspertka ds. partycypacji społecznej Pani Magdalena Popłońska–Kowalska reprezentująca firmę STREFAPLUS wykonującą na zlecenie gminy program rewitalizacji.

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Odbyły się warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami


W związku z pracą nad programem rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno w dniach 1-2 marca zrealizowane zostały trzy warsztaty rewitalizacyjne.

  • Warsztat rewitalizacyjny I. w dniu 1.03.2017 godz. 16.00 w sala sesji Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
  • Warsztat rewitalizacyjny II. w dniu 2.03.2017 godz. 16.00 w Świetlicy Wiejskiej w Osinach
  • Warsztat rewitalizacyjny III. w dniu 2.03.2017 godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Krążkowach.

 

Wszystkie spotkania przebiegały w bardzo dobrej i przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy bardzo chętnie brali udział w dyskusji, proponowali swoje pomysły, które  każdorazowo były wzmacniane koniecznością ich realizacji oraz  ważnością dla społeczności lokalnych. W każdym spotkaniu brali udział także przedstawiciele zespołu ds. rewitalizacji powołanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę Popłońską – Kowalską reprezentującą firmę STREFAPLUS, wykonującą na zlecenie gminy program rewitalizacji.

 

W celu zaproszenia mieszkańców na spotkania powieszone zostały plakaty informacyjne oraz zamieszczone komunikaty na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie. Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców; w sumie udział wzięło ok. 40 osób z różnych części Miasta i Gminy. Celem warsztatów było zapoznanie mieszkańców z etapowością i procesowością prowadzonych prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Wszystkie spotkania poprowadzone zostały wg opracowanego  schematu, który obejmował następujące zagadnienia: Pojęcie rewitalizacji zgodnie z zapisami prawnymi; Społeczny sens rewitalizacji; Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji; Aktualny stan prac zespołu ds. rewitalizacji nad opracowywaniem LPR oraz Propozycje mieszkańców w zakresie rewitalizacji.

warsztaty_rewitalizacja warsztaty_rewitalizacja warsztaty_rewitalizacja1 warsztaty_rewitalizacja1 warsztaty_rewitalizacja2 warsztaty_rewitalizacja2 warsztaty_rewitalizacja3 warsztaty_rewitalizacja3 warsztaty_rewitalizacja4 warsztaty_rewitalizacja4
warsztaty_rewitalizacja5 warsztaty_rewitalizacja5 warsztaty_rewitalizacja6 warsztaty_rewitalizacja6

 

Informacja o realizacji warsztatów rewitalizacyjnych Kępno

 

 


 

 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

III spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji


W dniu 11 kwietnia 2017 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Przedmiotem spotkania była identyfikacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Omówiono tematykę komplementarności projektów rewitalizacyjnych. Szkolenie przeprowadzone zostało przez Pana Michała Marciniaka z firmy STREFAPLUS i dotyczyło one uszczegółowienia przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zapisaną zostaną w Lokalnym Programie Rewitalizacji (LPR).

Członkowie Zespołu ds. rewitalizacji pracowali nad określeniem poszczególnych zadań, wartości realizowanych projektów. Wszelkie prace były prowadzone w odniesieniu do celów związanych z procesem odnowy obszaru gminy. Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym dla uzyskania wsparcia w ramach WRPO 2014+ działania 9.2 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych (PI 9b).  Ponadto wpisanie się projektu w LPR może skutkować otrzymaniem dodatkowych punktów w aplikowaniu o środki w konkursach dotacyjnych w ramach pozostałych działań WRPO 2014+, a także innych krajowych programów unijnych, w których przewidziano premiowanie projektów rewitalizacyjnych. Dopuszcza się możliwość niewielkich modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w programie rewitalizacji a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem utrzymania celu projektu i zasadniczego założenia (np. zmiana nazwy projektu, dodanie partnera).

W części szkoleniowej omówiono również możliwe działanie gminy w przedmiocie uzgodnienia odstąpienia przeprowadzenia oceny oddziaływania środowiska (OOŚ) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

III_rewit_1 III_rewit_1 III_rewit_2 III_rewit_2

  

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Zapraszamy do wypełnienia ankiety internetowej


Zapraszamy do udziału w badaniu realizowanym w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017 - 2023. Niniejszy dokument będzie podstawą do aplikowania o środki unijne, które posłużą do odnowienia publicznych przestrzeni, budynków, ale również zwiększenia ilości atrakcyjnych dla mieszkańców wydarzeń.

Ze względu na chęć zebrania uwag mieszkańców, zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie oraz udzielenie odpowiedzi pozwalających na efektywniejsze przygotowanie programu rewitalizacji. Państwa głos jest dla nas bardzo ważny.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na stronie: https://www.interankiety.pl/i/A6QDGXzg . 


 

 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Spacery studyjne

 

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023 Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza mieszkańców do udziału w spacerach studyjnych w dniu 7 czerwca 2017 r.


 

plakat_kepno_spacery_studyjne_str plakat_kepno_spacery_studyjne_str

 

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Spacery studyjne

 

W związku z opracowywaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023 Burmistrz Miasta i Gminy Kępno zaprasza mieszkańców do udziału w spacerach studyjnych w dniach 14 i 20 czerwca 2017 r.

 

plakat_kepno_spacery_studyjne_14_i_20.06.20171 plakat_kepno_spacery_studyjne_14_i_20.06.20171

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

IV spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

 

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno miało miejsce kolejne spotkanie Zespołu ds. rewitalizacji. Przedmiotem spotkania była szczegółowa analiza przedsięwzięć rewitalizacyjnych odpowiadających na zidentyfikowane w programie cele rewitalizacji. Praca prowadzona była metodą warsztatową „MAPS”, czyli Metodą Aktywnego Planowania Strategii. W języku niemieckim określana Zielorientierte Projektplanung Projekt (ZOPP - Zielorientierte Projektplanung). Istotą techniki MAPS jest założenie, że informacja i wiedza potrzebna do opracowania programu rozwoju istnieje, ale poszczególne jej elementy są nieskoordynowane oraz nieuporządkowane, a ponadto rozproszone w różnych instytucjach, organizacjach i umysłach lokalnych ekspertów. We wszystkich etapach tej metody przestrzega się podstawowych jej zasad, jakimi są: sposób podejmowania decyzji i konsensus. Metoda często stosowana jest przy planowaniu strategii rozwoju od poziomu identyfikacji problemów, poprzez określenie celów skończywszy na projektach. Wynikiem pracy zespołu była modyfikacja zakresu zadań w ramach poszczególnych projektów tak aby dokonać możliwie integracji mniejszych projektów w kompleksowe przedsięwzięcia.

 

Zdjęcia. IV spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

IV_spotkanie1 IV_spotkanie1 IV_spotkanie2 IV_spotkanie2

 

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

V spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji


W dniu 20 czerwca 2017 r. w KOK na ul. Broniewskiego odbyło się V posiedzenie zespołu ds. rewitalizacji. Przedmiotem spotkania było omówienie szczegółowych elementów programu w zakresie komplementarności finansowej działań rewitalizacyjnych.

W części szkoleniowej zajmowano się źródłami finansowania projektów rewitalizacyjnych w okresie wdrożenia programu. Szczególna uwaga uczestników skierowana została na zapewnienie sposobu gwarantującego wykorzystanie jednego źródła finansowania. Zakaz podwójnego finansowania wydatków wynika m.in. z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (art. 37 ust. 7-9 oraz art. 65 ust. 11). Przedmiotowe zapisy informują o tym, że podwójne finansowanie dotyczy sytuacji, gdy ten sam wydatek w części lub w całości zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z co najmniej jednego funduszu, programu, instrumentu, czy inicjatywy wspieranej przez unijny budżet. Kolejna część szkolenia dotyczyła monitorowania program rewitalizacji i uspołecznienia programu rewitalizacji na etapie wdrożenia programu.

 

Zdjęcia. V spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji

V_spotkanie1 V_spotkanie1 V_spotkanie2 V_spotkanie2

 

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Realizacja spacerów studyjnych z mieszkańcami

 

W dniach 7 - 14 czerwca 2017 r. miały miejsce spacery studyjne z mieszkańcami. W sumie odbyło się pięć spacerów studyjnych. Na potrzeby realizacji spacerów opracowano specjalne plakaty zapraszające do udziału w tym wydarzeniu.

7 czerwca (środa)

1/ Spacery studyjny 9.00-11.00 Park Starościański, Park Miejski i Biblioteka

2/ Spacer studyjny 14.00-16.00 Kamsiatka - Synagoga i okolice rynku

13 czerwca (wtorek)

1/ Spacer studyjny 9.00 - 11.00 park 700-lecia, KOSIR, dworzec zachodni

14 czerwca (środa)

1/ Spacer studyjny - 9.00-11.00 - Stawy Morka, ul. Poznańska i os. Odrodzenia (spotkanie pod kościołem na ul. Poznańskiej / bądź spotkanie przy fontannie przy UMiG Kępno

2/ Spacer studyjny - 14.00 - 16.00 - ul. Warszawska, ul. Sikorskiego, ul. Sienkiewicza

Spacer badawczy (studyjny) to interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w danej kwestii – wykorzystuje się ją przede wszystkim do badania przestrzeni. Spacer pozwolił na zaproszenie użytkowników do krytycznego „audytu przestrzeni” i umożliwił poddanie różnych rozwiązań przestrzennych ocenie w realnej sytuacji ich użycia. Mieszkańcy uczestniczący w spacerach studyjnych byli bardzo zaangażowani w omawianie problemów występujących w poszczególnych miejscach. Zaangażowanie i świadomość problemów, jakie należałoby rozwiązać, jest potencjałem społecznym samym w sobie, o których należy pamiętać ze względu na skuteczność wdrażania działań w ramach procesu rewitalizacji.

 

Zdjęcia. Uczestnicy spacerów studyjnych

Spacery_studyjne Spacery_studyjne Spacery_studyjne1 Spacery_studyjne1

 


 

nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe nowe-zestawienie-znakw-POPT-samorzd-kolorowe

 

Odbyły się kolejne warsztaty rewitalizacyjne z mieszkańcami


W związku z pracą nad programem rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno w dniu 20 czerwca 2017 roku zrealizowane zostały dwa warsztaty rewitalizacyjne.

  • Warsztat rewitalizacyjny I. o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Sienkiewicza 25, 63-600 Kępno
  • Warsztat rewitalizacyjny II. o godz. 13.00 w sali sesji Urząd Miasta i Gminy w Kępnie ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Wszystkie spotkania przebiegały w bardzo dobrej i przyjaznej atmosferze. Mieszkańcy bardzo chętnie brali udział w dyskusji, proponowali swoje pomysły, które każdorazowo były  wzmacniane koniecznością ich realizacji oraz ważnością dla społeczności lokalnych.  Warsztaty zostały poprowadzone przez eksperta ds. partycypacji społecznej, Panią Magdalenę Popłońską – Kowalską reprezentującą firmę STREFAPLUS, wykonującą na zlecenie gminy program rewitalizacji.

Warsztaty cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców; w sumie udział wzięło ok 30 osób z różnych części Miasta i Gminy. Celem warsztatów było zapoznanie mieszkańców z propozycjami przedsięwzięć rewitalizacyjnych podejmowanych na obszarach rewitalizacyjnych oraz pozyskaniem wiedzy i informacji o działaniach społecznych, jakie mieszkańcy chcieliby realizować w ramach projektów.

Szkolenie_rewitalizacja1 Szkolenie_rewitalizacja1 Szkolenie_rewitalizacja2 Szkolenie_rewitalizacja2


Informacja z realizacji kolejnych warsztatów rewitalizacyjnych z mieszkańcami

 


 

Oddaj swój głos w sondzie

Którą z inwestycji w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej uważają Państwo za ważną dla rozwoju sportu szkolnego w Gminie Kępno?

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 0.3%
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kępnie - 92.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przy Zespole Szkół w Mikorzynie - 0.5%
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Świbie - 0%
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kępnie - 6.3%
Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Świbie - 0.4%
Strona główna Gmina Kępno Projekty unijne Program rewitalizacji „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kępno na lata 2017-2023”

                                                                                                        


 

 

 

baner_odpady

banner_KBO_2018

banner_Konsultacje_Spoeczne_-_Biblioteka_2016

  FIO_-_Ankieta_2016

 

baner_mapa_interaktywna E-Kepno
   banner_Powstanie_Wielkopolskie_-_Muzeum_2016